Muzika

„Ilgių dainos“ – naujas Maros Rijų albumas 

Ilgių dainos, dar našlaičių dainomis vadinamos – ypatingas reiškinys mūsų kultūroje. Jos savy neša seną tradiciją pagerbti išėjusius artimuosius, išdainuoti ir išverkti ilgesį, lyg apvalyti sielą nuo sunkios naštos. 

Klausyti ir įsigyti virtualų albumą:

Gimdamas žmogus atsineša savo lemtį, gyvenimą ir mirtį. Mirtis senose pasakose ir mituose eina šalia žmogaus lyg deivė, lyg patarėja, primindama, kad viskas yra laikina. Lietuvių liaudies dainas galime skaityti lyg seną istorinę knygą, per jas pažinti protėvių gyvenimą, būtį, jausmus. Ilgių dainos kupinos gamtiškumo ir mitologinių simbolių. Buvo tikima, kad protėviai gelbsti derlių ir padeda saviesiems gyviems, todėl dainose pirmiausia kreipiamasi į išėjusius gimines, vėliau jau prašoma Dievo pagalbos.

Aukštas kalnelis, siera žemelė, gilus vanduo, baltos kopos, krantas, debesys, tai paralelinio pasaulio simboliai nusakantys, kur gyvena protėviai. Siela kartais minima lyg paukštis, žuvelė, gyvatė. Paukščiai daugelyje kultūrų ir tikėjimų yra lyg pasiuntiniai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių, tikima, kad jie gali nunešti žinią, perspėti ar nuraminti. Daug metų buvo klausiama gegutės, kiek gi man liko gyventi? Šiandien, stipriai pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir ritmui, žiūrima ar yra pinigėlis kišenėje. Esame liudininkai besikeičiančių tradicijų ir vieni iš jų kūrėjų.

Visose tautose rasime  gedėjimo, ilgesio dainų mirusiam išlydėti į kitą krantą. Daina visada buvo, yra ir bus lygi maldai.

Į šį albumą sudėjome mums gražiausias  lietuvių liaudies dainas, kurios pasakoja apie mirtį. Senosios ilgių giesmės, kaip ir artimo mirtis, sugrąžina mus į šią akimirką ir leidžia pajusti laikinumą ir būties trapumą. Išdainavus savo ilgesį ir skausmą kartu su kitais, širdyje palengvėja, jausmuose randasi daugiau šviesos.

Ilgių dainos

Upės devynios ir tylos luotas į kitą krantą
irklo nėra tik miegančios žuvys tarp rankų
dūno

ten pieva

gieda žolynai galvas iškėlę į vasaros dangų
tamsiai raudonas žaliai geltonas
o ir kieno baltas švytėjimas
lioj

ten už medžių

miško gelmėj kaip po vandeniu
išsitrina brydės
vieni paparčiai

ten žydi
be garso

švelnumas

be vardo
iki aušros

ugnys nutykę
jų dvelksmas ore kaip virpantis paukštis

sklendžia ir supas

ten žvilgso

sidabro raselė
šilkinė žolelė
šokanti saulė

vartuos

Eilės – Rūta Ambrasūnienė
Muzika – Maros rijos

Ėjau per lauką – žali rugučiai.
Ėjau per antrą – žalia giružė.

Čiulba girios paukšteliai,
Ramin mano širdelę 2 k.

Čiulbat nečiulbat girios paukšteliai,
Nenuraminsit mano širdelės.

Aš neturiu tėvelio 
aš neturiu širdelės 2 k.

Ei toli, toli, mano tėvelis.
Ei toli, toli, mano senasis, 

Ant aukštojo kalnelio
 po sierąja žemele 2 k.

Devynias naktis miego nemigau, 
Devynias lygtis lyg sužibinau,

tėvelio belaukdama,
širdelės belaukdama 2 k.

[Taip pat motinėlę, brolelį, sesutę, močiutę ir t.t.]

Ant Nemuno kranto
Kareivis gulėjo,
Pakėlęs galvelę,
Į dangų žiūrėjo.

Kelkis, kareivėli,
Gana tau gulėti,
Jau tavo pulkelis
Viešu keliu traukia.

Jau tavo pulkelis
Viešu keliu traukia,
Jau tavo galvelės
Priešo kulkos laukia.

Tegul jisai traukia
Ir manęs nelaukia,
Ba aš kareivėlis
Saldaus miego noriu.

Nepakeliu kojų
Anei baltų rankelių
Negaliu rašyti
Mergelei laiškelio.

Prašysiu paukštelio
Raibo sakalėlio,
Kad jis parašytų
Mergelei laiškelį.

Atsakė paukštelis,
Raibas sakalėlis,
Negaliu rašyti
Mergelei laiškelio.

Prašysiu žuvelės,
Margos lydekėlės,
Kad jinai nuneštų
Mergelei laiškelį.

Atsakė žuvelė,
Marga lydekėlė,
Negaliu nunešti
Mergelei laiškelio.

Tamsus vandenėlis,
Gilus Nemunėlis,
Negaliu nunešti
Mergelei laiškelio.

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

 

Aukščiausiai sėdi gailiausiai verkia, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Gailiausiai verkia, motulę šaukia, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Mano motulė aukštam kalnelį, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Aukštam kalnely po trim rakteliais, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Pirmas raktelis pilkas žiedelis, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Antras raktelis juodas grabelis, 
oi anksti anksti nedėlios rytel

Trečias raktelis baltos drobelės,
oi anksti anksti nedėlios rytel

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Oi toli toli
Toli tolumėlėj
Toli mano giminėlė
Už debesėlių 2 k.

Siųsčiau paslalį
Ir mielą tarnelį
Kad pribūtų tėvukėlis
Šį vakarėlį 2 k.

Nėr man paslalio
Nei mielo tarnelio
Nepribuvo tėvutėlis
Šį vakarėlį 2 k.

[Motinėlė, brolelis, seserėlė]

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Sūnus naktoja naktį par momų x 2
Naktį naktoja sapnų sapnavo x 2
Rytų paskėlįs močiutei skė x 2
Motula mano senoji mano x 2
Motula mano išburk sapnelį x2

Po tiesiai rankai gegulė skrido x 2
Po kairei rankai pilkas sakalas x 2
Jojau per girių – paukščiai negieda x 2
Jojau per laukų – žolė nuvyto x 2
Jojau per dvarų – dvaras nelinksmas x 2

Sūneli mano dimnas sapnelis x 2
Vaikeli mano dimnas sapnelis x 2
Raiba paukštelė – vėlių martelė x 2
Sakalas pilkas – vėlių bernelis x 2
Tumsi naktelė – vėlių motulė x 2

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Tuoje ūlyčioj, po jievarėliu, 
verkė jaunas bernytis, verkė jaunas, jaunas
Uo cik neverkie, jaunas bernyti
ir atvažuoj matute
ir atvažuoj senoj.

Uo kas man iš tos, senos motušės, 
kad nėr mano mergytės, 
kad nėr mano jaunoj.

Tuoje ūlyčioj, po jievarėliu, 
verkė jauna mergytė, 
verkė jauna jaunoj. 

Uo cik neverkie, jauna mergyte 
ir atvažuoj tatušis 
ir atvažuoj senas.

Uo kas man iš to, seno tetušio,
kad nėr mano bernyčio,
kad nėr mano jaunoj.

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Aš vargdienėlė aš be tėvulio
Žaliam daržely žals ąžuolėlis
Tai puikiai sklaido žalius lapelius
Nukris lapeliai išsprogs ir kiti
Numirs tetužis, kur gausiu kita?

Aš vargdienėlė aš be mamužės
Žaliam daržely žals obelėlis
Tai puikiai sklaido žalius lapelius
Nukris lapeliai, užaugs ir kiti
Numirs mamužė, kur gausiu kitą?

Aš vargdienėlė aš be brolelio
Žaliam daržely žals bijunėlis
Tai puikiai sklaido raudons lapelius
Nukris lapeliai, užaugs ir kiti
Numirs brolelis, kur gausiu kita?

Aš vargdienėlė aš be sesiulės
Žaliam daržely žals negelkelis*
Dai puikiai sklaido margus lapelius
Nukris lapeliai, išsprogs ir kiti
Numirs seselė kur gausiu kita?

Aš vargdienėlė aš be bernycio
Žaliam daržely žalios rūtelės
Tai puikiai sklaido žalius lapelius
Nukris lapeliai, išsprogs ir kiti
Numirs bernelis, aš gausiu kita?

*gvazdikas

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Oi brolalia brolalia
Ko nešarai žirgelio
Oi oi, ko nešarai žirgelio

Ko nešarai žirgelio
Nebalnojai balnelio
Oi oi…

Nebalnojai balnelio
Ko nejojai an vainos
Oi oi…

Oi sasula sasula
Slaunas Rygos miestelis
Oi oi…

Aina vaiskas kai vanduo
Krenta galvos kai bitės
Oi oi…

An petelių ranyčia,
Tai ta mano motułė
Oi oi…

Prie šonelio šoblałė,
Tai ta mano sesułė
Oi oi…

Lietuvių liaudies daina
Muzika – Maros rijos

Kas tave šaukia, žalio vario? 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Ko jūs ponai norit, žalio vario? 2 k. 
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Vyrelio norim, žalio vario 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2k

Oj kas atkels vartus, žalio vario? 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Mes atkelsim vartus, žalio vario 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Atkelkit vartus, žalio vario 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Važiuokit sveiki, žalio vario 2 k.
Ponai broliai didi drauge 2 k.

Oi eisiu eisiu, į tą šalelę, 
kur būsiu be vargelia x 2

Kur aukšti kalnai, balti smiltynai, 
ten būsiu be vargelia x 2

Per tiltą ėjau, nuo tilta kritau, 
Rudinėly gulėjau x 2

Aš išgulėjau trejus metelius, 
nieks manes nežinoja x 2

Ir atalėkė trys gegutelės,
vidur tamsios naktelės x 2

Viena kukava kojų galelie, 
untra galvų galelie x 2

O ši trečiuoji, raiba gegutė, 
prie pat muna šalelies x 2

Martelė verkė, kuojų galelie, 
sesou galvų galelie x 2

Vuo motinelė, augintojelie, 
pripat muna šalelies x 2

Martelie lydie, pluonoms drobelėms, 
sesuo žalioums rutelėms x 2

O motinėlė, augintuojelė, 
sava griaudžioms ašaruoms x 2

Martelė leida, liepas kelelie,
sesou į bažnyčialė x 2

O motinėlė, augintojelie, 
į amžiną tėvynė x 2

Martelė verkė tris nedėleles, 
sesou trejus metelius x 2

Vo motinėlė augintojelie, 
pakol gyva galvelė x 2

Dūšia šviesos nemato,
dūšia girdi garsą...

Edmundas Malūkas

Garso įrašai ir suvedimas – Tadas Dešukas
Smuikas ir arnažuotės – Tadas Dešukas
Vokalas ir moliniai paukščiai – Laurita Peleniūtė
Fotografijos – Eimantas Žeimys
Albumo dizainas – Ieva Vaivaraitė–Ošikienė

LTK_Logotipas(1)

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.